Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Hasiči

 Znak HZSZnak SDH

Jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů ve Starém Hrozenkově
1. Geografická poloha obce
2. Stručně vznik - současnost
3. Členská základna, JPO, technika, výzbroj a výstroj
4. Obecný přehled výjezdů
5. Ostatní činnost, kulturní a společenské akce
6. Požární sport a spolupráce

1. Obec Starý Hrozenkov v počtu asi 890 obyvatel (cca 400m n.m.) se nachází přibližně 2 km od státní hranice se SR, v členité a hornaté chráněné krajinné oblastí Bílých Karpat, při důležité cestovní spojnici E50 střední Moravy a Slovenska, mezi nejbližšími městy (cca 20km) Uherský Brod a Trenčín. Nejbližšími obcemi St. Hrozenkova jsou co do počtu obyvatel menší obce Vápenice 1km (cca 480m n.m.), dále Žítková (cca 680m n.m.) a Vyškovec 5km (cca 760m n.m.). Domy, chaty, usedlosti i hospodářská stavení jsou v těchto obcích roztroušeny do velkého územního obvodu, což při výjezdech k zásahům je znalost a orientace v terénu jednou ze základních podmínek včasného příjezdu jednotky a lokalizace požáru.

2. Ze zachovalých záznamů, pramenů a informací, se traduje založení a vznik sboru dobrovolných hasičů obce v roce 1893. Jelikož bylo samotné tvrdé živobytí obyvatel obce podmíněno chudobnou a neúrodnou oblastí moravských kopanic, podobný vliv to mělo i na činnost a rozvoj sboru. Podporou obyvatel a prováděnými sbírkami, byly časem získány prostředky, pomocí nichž bylo zakoupeno požární vozidlo německé výroby KLEKNER. V pozdějších letech byla podobným způsobem a svépomocí vybudována i požární zbrojnice.
Postupem času a doby byla technika nahrazována jinou. Dalším vozidlem používaným k výjezdům bylo hasičské vozidlo ZILL, které bylo co do dostupnosti a členitosti terénu i podmínek, nejvíce spolehlivé. Jednou z jeho velkých nedostatků byla velká spotřeba a stáří vozidla. V současné době disponujeme starší přidělenou technikou hasičskou cisternou CAS 25.

3. V tzv. době před sametovou revolucí bylo v naší organizaci registrováno cca 65 členů. K počátku r. 2001 bylo na seznamu SDH 45 členů, z toho k r. 2003 plní 17 členů řádně své základní povinnosti ( placení členských příspěvků…) které slouží k zajištění činností sdružení.
Dle posouzení závažnosti situace, vztahující se především k prevenci, nutnosti zabezpečení ochrany obyvatel a majetku, rovněž vzhledem k odlehlosti a časové nedostupnosti regionu obce, i v souvislosti s propouštěním a přepravou nebezpečného zboží a nákladů přes pohraniční celní úřad, byla od 1.září r. 1999 zřízena obecním úřadem zásahová jednotka požární ochrany ve smyslu zák. č. 133/1985 Sb. Tato jednotka se řídí ustanoveními vyhlášky MV č.328/2001 Sb. o jednotkách PO a vyhláškou MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Rovněž se klade důraz na potřebné znalosti Bojového řádu jednotek PO.
Jednotku JPO II tvoří 13 členů, kterou vede a řídí velitel jednotky. Je rozdělena do 3 družstev, za jejichž činnost odpovídá daný velitel družstva, řídí činnost strojníka a dvou členů družstva v případě výjezdu k zásahu. Tyto družstva se po 10-ti dnech střídají v držení pohotovostí, za pomocí spojení mobilních telefonů. Případné vyhlášení poplachu provádí operační důstojník IZS Zlín, spuštěním obecní sirény a další pokyny provádí pomocí kontaktů na mobilní telefony, nebo při výjezdu techniky CAS 25 přímo na radiostanici VR21.
V současné době využívá JPO II automobilovou cisternu CAS 25 a přípojnou techniku PPS12. Vozidlo CAS 25 s osádkou 1+3 je vybaveno základní výzbrojí 4 dýchacími přístroji. Příslušníci, kteří jsou proškoleni a mají oprávnění k používání dýchacích přístrojů, se cyklicky podrobují lékařskému vyšetření pro jejich způsobilost výkonu služby.
Obnova vybavení, modernizace a nákup ochranných prostředků jako i výstroje, je závislá na získání a přidělení finančních prostředků, resp. získání neinvestičních dotací ze Zlínského kraje. Určitým způsobem a působením směrem přes obecní úřad, začínáme vyvíjet aktivity k získání prostředků na zlepšení situace pro vybavení a ochranu členů jednotky pro jejich činnost.

4. Naše výjezdy JPO k zásahům a požárům jsou většinou charakteru požárů chat, domů, usedlostí, vypalování suché trávy i s následným rozšířením požáru do lesa. Vzhledem k velké frekvenci a hustotě provozu vozidel na E50 v našem regionu, dochází občas k dopravním nehodám, u kterých zasahujeme z důvodu předurčenosti naší JPO a prostředků. Rovněž máme registrovány tzv. plané poplachy, kdy při výjezdu nebyl zjištěn požár a není znám ohlašovatel požáru. 

5. Po několikaleté odmlce a přerušení tradice pořádání taneční zábavy SDH, se členové JPO rozhodli na tuto tradici navázat a pokračovat v ní. V roce 2004 byl uspořádán tradiční maškarní ples, který byl úspěšný co do velkého počtu návštěvníků a milovníků dobré zábavy, legrace s maskami v doprovodu místní dechové i disko hudby. Oko každého účastníka plesu muselo sklouznout k velkému množství a přehledu hodnotných vystavených cen tomboly, které vyhrál každý kdo měl jen trochu štěstí.
Členové JPO se rovněž ujali pořádání dětského dne v roce 2003, který byl velmi dobře hodnocen jak ze strany dětí, rodičů, tak i zástupců MŠ a ZŠ. Toto celé sobotní odpoledne věnované především dětem, spočívalo v činnostech, kde se zúčastnily vyšly vstříc tyto složky:
IZS Uh. Hradiště – ukázky slaňování i lezecké techniky na vysunuté plošině pracovníky speciální skupiny IZS, simulované slaňování z vrtulníku…
Policie ČR – různé ukázky prací se psy, jako zadržení a hlídání pachatele, povely, cviky, vyštěkávání, aporty…
Celní správa – odborné předvádění techniky a prostředků k odhalování nezákonného dovozu cigaret a drog s výkladem, praktické ukázky vyhledávání speciálním psem…
MŠ – připraveny hry, soutěže, kreslení, cvičení v dovednostech….
JPO II – soutěže v házení šipek, střelbě na terč ze vzduchovek, stříkání vodou z CAS 25 na terč atd.
Nutno dodat, že toto všechno provázelo nádherné počasí, pro každé dítě bylo po vstupu do areálu připraveno ovoce a nápoj, při zapojení se do každé soutěže nebo hry bylo každé dítě obdarováno nějakou sladkostí, nemluvě o cenách za nejlepší umístění. Na závěr parného dne děti uvítaly osvěžující sprchu, která se pomocí vodního děla snesla z modrého nebe. Zakončením bylo zapálení táboráku a kdo si zrovna nechtěl opékat připravené špekáčky, mohl do setmění tancovat za zvuku diskohudby. Na tuto zdařilou akci chceme navázat i letošní rok, kde se nám bude především jednat o zábavu dětí a jejich oslavu mezinárodního dne dětí, netradičním zapojením různých veřejných i státních složek s přiblížením na jejich zaměření a poslání. Od r. 2003 pořádá JPO II spolu se základní školou pravidelně dětské dny, které sponzorsky podporuje obec Starý Hrozenkov s přispěním obcí Vápenice a Vyškovec.
 

6. Na ochranu přeshraničních obcí a jejich obyvatel, vzniklo v prosinci r. 2009 mezinárodní sdružení obcí v rámci „Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika“, s názvem „Cezhraničná akčná sieť obecných hasičských zborov pod Kykulou“. Sídlem sdružení obcí v SR je obecní úřad Chocholná Velčice, další členové sdružení v SR jsou obce Adamovské Kochanovce, Drietoma, Ivanovce, Kostolná-Záriečie, Melčice-Liesková a obec Štvrtok. Na české straně je v zastoupení obec Starý Hrozenkov. V rámci tohoto projektu bylo využito dotací z EU a v areálu zahrádkářů byla v r. 2010 postavena nová požární zbrojnice. Současně s tímto byly poskytnuty finanční prostředky na dovybavení ochrannými prostředky pro členy JPO II a na zakoupení technického věcného materiálu.
Mimo jiné podmínky a povinnosti zakotvené v programu dohody, byl v rámci této spolupráce úkol, uskutečnit společné taktickometodické cvičení. První cvičení se konalo 19.6.2010 v podmínkách a regionu Starý Hrozenkov, druhé cvičení dne 3.7.2010 na území regionu smluvních stran obcí SK. Společného cvičení se zúčastnily všechny hasičské sbory smluvních stran, na základě zpracovaného výcvikového metodického pokynu velitele štábu zásahu JPO II. Starý Hrozenkov. Naše jednotka se nepravidelně účastní okrskových soutěží v požárním sportu jak u nás, tak na slovensku. V tomto období bylo založeno nové družstvo hasiček, složené převážně z žen našich členů JPO. Jejich odhodlání, nadšení a píle při výcviku na sebe nedalo dlouho čekat a již v r. 2011 dosáhly na přední místa v požárním sportu okrskového kola v Bystřici pod Lopeníkem a v Chocholné SK. V letošním roce 2012 v Ivanovcích SK, se v požárním útoku a štafetě, umístnily na prvním místě.

Velitel JPO II Jaroslav Bártek

Seznam členů JPO II. obce Starý Hrozenkov, kteří byli na základě zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 352/2003 Sb.,jmenováni do níže uvedených funkcí na období r. 2012 – 2013.

1. Jaroslav Bártek

 • velitel jednotky
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

2. Ján Gabrhel

 • velitel družstva
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

3. Petr Michalčík

 • velitel družstva
 • školení / lék. prohlídka - NE/NE
 • Zdravotní způsobilost - ANO

4. Radim Michalčík

 • velitel družstva
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

5. Libor Brostík

 • strojník
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

6. Michal Rapant

 • strojník
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

7. Petr Antál

 • strojník
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

8. Zbyněk Kročil

 • hasič
 • školení / lék. prohlídka - ANO/NE
 • Zdravotní způsobilost - ANO

9. Pavel Rapant

 • hasič
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

10. Libor Sobotka

 • hasič
 • školení / lék. prohlídka - NE/NE
 • Zdravotní způsobilost - ANO

11. Milan Husařík

 • hasič
 • školení / lék. prohlídka - NE/NE
 • Zdravotní způsobilost - ANO

12. Miroslav Strapina

 • hasič
 • školení / lék. prohlídka - ANO/ANO
 • Zdravotní způsobilost - ANO

13. Ladislav Bublák

 • hasič
 • školení / lék. prohlídka - NE/NE
 • Zdravotní způsobilost - ANO

Organizace

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
jasno 23 °C 11 °C
úterý 25. 6. jasno 25/11 °C
středa 26. 6. déšť 23/15 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 24/14 °C