Menu

Obec Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov

Podpora v nezaměstnanosti

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Podpora v nezaměstnanosti

4. Základní informace k životní situaci

Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování vhodného zaměstnání Úřad práce České republiky, při splnění zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zaměstnanosti"), stanovených podmínek, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ta slouží k finančnímu překlenutí nezbytné doby nezaměstnanosti a náleží uchazeči o zaměstnání ode dne podání Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Požádá-li občan o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, nebo činností, které jsou považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo uvedených činností.
Podpůrčí doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti činí u uchazeče o zaměstnání:
 • do 50 let věku - 5 měsíců,
 • nad 50 let do 55 let věku - 8 měsíců,
 • nad 55 let věku - 11 měsíců.
Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
Podpora v nezaměstnanosti činí:
 • v prvních 2 měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání, nebo posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost,
 • 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
V případě, kdy uchazeč o zaměstnání splnil podmínku doby předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání, nebo bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo u něho nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ, stanoví se výše podpory v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 činí 27 000 Kč.
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 15 660 Kč (pro rok 2017).
Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 17 550 Kč (pro rok 2017).
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a poté získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal dobu důchodového pojištění kratší než 3 měsíce, má nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po zbývající část podpůrčí doby.
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců. Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodu organizačních změn u zaměstnavatele, nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O podpoře v nezaměstnanosti rozhoduje, na základě Žádosti o podporu v nezaměstnanosti, kterou podává uchazeč o zaměstnání, krajská pobočka Úřadu práce České republiky ve správním řízení.
Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti musí krajské pobočce Úřadu práce České republiky doložit uchazeč o zaměstnání.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:
 • získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,
 • požádal krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti,
 • ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
Rozhodným obdobím pro splnění podmínek nároku na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Jinou výdělečnou činností je výdělečná činnost a jiná výdělečná činnost, která je dobou důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba:
 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zákona o nemocenském pojištění.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání:
 • se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti, která by mu náležela; pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek,
 • který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) zákona o zaměstnanosti; k výši příjmu nebo odměny se přitom nepřihlíží, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva.
Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání neposkytuje:
 • po dobu poskytování starobního důchodu, dávek nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo výkonu krátkodobého zaměstnání (§ 25 odst. 3 a 6 zákona o zaměstnanosti),
 • po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává tzv. nekolidující zaměstnání, po dobu, po níž je v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písm. c) až f) a s) zákona o zaměstnanosti, aniž by se přihlíželo k výši příjmu nebo odměny, to neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva, a po dobu poskytování podpory při rekvalifikaci,
 • po dobu vazby.
Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného měsíčního výdělku (služebního příjmu), ze kterého byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného (k případnému navýšení vyplývajícímu z kolektivní smlouvy nebo z vnitřního předpisu se nepřihlíží).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti podejte osobně na krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v místě vašeho trvalého pobytu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na příslušného poradce pro zprostředkování zaměstnání krajské pobočky Úřadu práce České republiky, v termínu daném tímto pracovníkem zprostředkování.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadu doložte skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to např.:
 • evidenčním listem důchodového pojištění,
 • potvrzením o zaměstnání (zápočtový list),
 • dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti,
 • u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku,
 • potvrzením zaměstnavatele o výši průměrného výdělku,
 • formulářem E301 nebo U1 při zaměstnání ve státech Evropské unie nebo EHP (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) nebo ve Švýcarsku.
Změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen oznámit krajské pobočce Úřadu práce České republiky nejpozději do 8 kalendářních dnů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list - vydává zaměstnavatel
 • Potvrzení o průměrném měsíčním čistém výdělku - vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance
 • Evidenční list důchodového pojištění - vydává zaměstnavatel
 • Potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky můžete podat písemně do 15 dnů po oznámení rozhodnutí. Odvolání podejte krajské pobočce Úřadu práce České republiky, která rozhodnutí vydala, odvoláváte se k Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Můžete také podat žádost o obnovu řízení, v případě, že nastaly nové skutečnosti, které existovaly v době původního řízení a které jsou vám ku prospěchu, přičemž je nebylo možné uplatnit v rámci původního řízení, nebo v případě, že se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, a to do 3 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu obnovy řízení dozvěděli, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Žádost podejte tomu orgánu, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže:
 • nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost,
 • bez vážných důvodů neoznámí výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání při podání Žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce České republiky ve stanoveném termínu; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky při zprostředkování zaměstnání,
 • zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • vykonává nelegální práci.
Dále krajská pobočka Úřadu práce České republiky vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání, jestliže bez vážného důvodu:
 • odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání,
 • odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci,
 • neplní povinnosti v rekvalifikačním kurzu (neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností), anebo odmítne nabídku na rekvalifikaci, pokud je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců,
 • neposkytne součinnost při vypracování, aktualizaci a vyhodnocení individuálního akčního plánu nebo neplní podmínky v něm stanovené,
 • odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu nebo psychologickému vyšetření,
 • maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky.
Za maření součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky se považuje, jestliže uchazeč o zaměstnání bez vážného důvodu:
 • neplní povinnosti vůči krajské pobočce Úřadu práce České republiky, ačkoliv je podle lékařského posudku schopen tyto povinnosti plnit,
 • neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky,
 • nedostaví se na krajskou pobočku Úřadu práce České republiky ve stanoveném termínu bez vážných důvodů,
 • nesdělí krajské pobočce Úřadu práce České republiky údaje o svých zdravotních omezeních v potřebném rozsahu, a zda je osobou se zdravotním postižením, nebo se nepodrobí v případech stanovených zákonem o zaměstnanosti na žádost krajské pobočky Úřadu práce České republiky lékařskému nebo psychologickému vyšetření,
 • jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do zaměstnání.
Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit podporu v nezaměstnanosti nebo její část:
 • bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále, popř., že výkon jiných výdělečných činností uvedených v § 25 odst. 1 zákona o zaměstnanosti neskončil,
 • bylo-li krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
 • bylo-li krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky dodatečně zjištěno, že mu byly poskytovány dávky nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání,
 • byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost.
Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo její části zaniká uplynutím 5 let ode dne jejího přiznání.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor trhu práce

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním Žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění, který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání (získal v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců), se podpora v nezaměstnanosti stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého náležela.

Úřad

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
jasno 22 °C 11 °C
pátek 26. 7. jasno 23/10 °C
sobota 27. 7. jasno 27/12 °C
neděle 28. 7. jasno 31/15 °C